Home Moss VALG 2019: Senterpartiet

VALG 2019: Senterpartiet

Det er Senterpartiets tur til å svare på Morsa Tidendes spørsmål i forkant av kommunevalget. Ordførerkandidat for Moss-Rygge Senterparti, Tor Petter Ekroll er tydelig i sin tale, svarer gjerne med store bokstaver, og en gjennomlesning av svarene hans, kan kanskje hjelpe deg til å ta din beslutning.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst

Alle 11 partier som stiller til valg i Moss/Rygge har fått nøyaktig de samme spørsmålene.

– Hva er du mest stolt av at ditt parti har bidratt med i inneværende periode?

– Jeg er mest stolt av at Moss- Rygge Senterparti har økt sin medlemsmasse og sitt lokale engasjement. Det er givende å arbeide i en organisasjon der vi brenner for våre saker.

– Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for at Moss skal bli/fortsette å være et sted man ikke ønsker å flytte fra?

– Senterpartiet ønsker å øke folks engasjement omkring sin egen hverdag. Innbyggerne skal føle at vi har et inkluderende samfunn hvor alle skal føle seg ivaretatt, lyttet til og ha en reell medbestemmelsesrett.

– Hva er ditt partis tre viktigste lokalsaker for kommende periode?

  1. – Jordvern gjennom å begrense utbyggingstakten i Moss ved å etablere et boligbyggeprogram som et styringsverktøy. I fremtiden vil dette bli den viktigste saken for å sørge for å ivareta et verdiskapende jordbruk som produserer mat og samtidig er i stand til å lagre mer CO2 gjennom en balansert forvaltning av jorda.
  2. – Videreutvikle Moss til en grønnere og mer miljøvennlig kommune.
  3. – Gi kommunal støtte til frivillighetsarbeidet i Moss som et fundament for vårt demokrati, noe som er helsefremmende, inkluderende og sosialt oppbyggende for våre felles utfordringer.

– Hva er ditt partis løsning for Riksvei 19?

– Dette er et vanskelig spørsmål. Vårt parti ønsker en løsning som løser trafikkutfordringene i Moss, gjennom å skape en bedre by, minimal belastning av jordareal, drivbar skog og grøntarealer. Statens vegvesen (SVV) har fått i oppdrag å utarbeide alternative løsninger. Politikere bør i prosessen frem mot en løsning samarbeide tett med SVV for optimale og gode alternativ. Det er Stortinget som gir SVV mandat og ressurser. Kommunen er planmyndighet og må godkjenne et av alternativene som SVV fremsetter.

Tor Petter Ekroll er Moss-Rygge Senterpartis ordførerkandidat innfor kommende kommunevalg.

– Skal vi ha bompengering i Moss? Hvorfor/hvorfor ikke? I tilfelle hvor skal bommene stå, og hva skal inntektene brukes til?

– Moss bør som prinsipp IKKE ha bompenger for å finansiere statlige veier. Bompenger kan eventuelt benyttes for å begrense trafikken i sentrum av miljømessige hensyn dersom dette skulle være aktuelt.

– Hva tenker dere (kort) om jernbaneutbyggingen og plasseringen av ny stasjon? Er vi ferdige med saken, eller skal det kjempes videre?

– «Toget har gått». Det kan sies mye om de manglende demokratiske prosesser som har ledet frem til beslutningen. Men beslutningen er et demokratisk og gyldig vedtak som er fattet av politikerne, altså folkets representanter. Å reversere denne beslutningsprosessen ser vi som uhensiktsmessig. Dersom det skulle vise seg at SVV ikke finner en løsning på RV19 med dagens togtrasse, ja da er vi villige til å revurdere vårt standpunkt.

– Er by-ferge og gratis buss gode løsninger for Moss kommune?

– Dette kan være gode løsninger, men det er avhengig av hvilke andre formål som skal prioriteres i kommunen.

– Trenger vi konteinerhavna i Moss? Skal den utvides? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Senterpartiet ønsker å oppgradere konteinerhavna for å støtte opp under næringslivet i Moss.

– Vil ditt parti jobbe for eller mot en gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge? Hvorfor og hvordan?

– Senterpartiet støtter gjenåpning av sivil luftfart på Rygge fremfor utbygging av en 3. rullebane på Gardermoen. Senterpartiet ønsker en sterkere offentlig tilrettelegging og ansvar for flysikringstjenestene ved Moss Lufthavn Rygge eventuelt i samarbeid med Forsvaret. Dette vi skape bedre rammebetingelser for sivil lufttrafikk.

– Hvordan ser dere på eiendomsskatten? Fjernes, senkes eller økes?

– Eiendomsskatten er en problematisk skatt. Det er en dobbeltbeskatning som rammer skeivt. For å finansiere tjenester og behov for innbyggerne er det imidlertid en nødvendig skatt så lenge sentrale myndigheter stadig innskrenker inntaksgrunnlaget til kommunene. Eiendomsskatten bør balanseres med kommunens behov og bør ikke være større enn nødvendig.

– Vi har velfungerende barnehager i både kommunal og privat eie her i distriktet. Skal de private få fortsette driften, og vil de få de rammebetingelser de trenger for en sunn drift?

– JA!

– Hva med velferdstjenestene til de eldre? Skal botilbud og pleieplasser driftes kommunalt, eller åpner dere for privat drift? Vil kommunal og privat drift kunne tilby lik standard og bredde på tilbudet?

– Velferdstjenestene til de eldre skal primært ivaretas innenfor kommunal drift. Sekundært kan private aktører tilby tjenester der kommunen ikke har tilsvarende tjenester eller der kommunen ikke er i stand til å levere tilstrekkelige velferdstjenester.

– Skal kommunen bruke mer eller mindre på kultur og aktiviteter for barn og unge, enn det som er avsatt i dag?

– Dette er en vurdering som må balanseres i budsjettet. Senterpartiet er imidlertid ganske så tydelig på at de aller best anvendte midler for å forebygge større kostnader senere, er å satse på barn og unge gjennom aktivt kulturliv, idrettsaktiviteter og gode oppvekst- og utdannings-vilkår.

– Hvor står du/dere i Vanem-saken? Den er vedtatt, men debatteres fremdeles.

– Senterpartiet ønsker minst mulig belastning av jord, skog og grøntareal. Vanem er vedtatt, arealplanen er godkjent, men saken er problematisk og løsningene utfordrende.

– Hva tenker du/dere om utbygging i LNF-områder og privatisering av strandsoner.

– Senterpartiet ønsker å verne LNF-områdene enda sterkere for å forebygge miljø og klimautfordringene. Privatisering av strandsoner må begrenses.

– Står vern av Mosseskogen på ditt partis dagsorden?

– JA!

– Hvorfor blir du/ditt partis ordførerkandidat den beste ordføreren for Moss? – Fordi ordføreren vil komme fra Senterpartiet og vil føre en grønn og miljøvennlig politikk som vil ha et ansvar for å skape gode levekår for ALLE innbyggere i Moss, slår Senterpartiets ordførerkandidat, Tor Petter Ekroll fast.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Den gamle skovhytta

Forsker man litt på lokalhistorie dukker det noen ganger opp små perler. Små skildringer eller historier som levendegjør fortiden og fortidsmenneskenes livsførsel.

Herman Dominus lager julegaver til private og bedrifter i Mosseregionen

Herman Karstensen Bugten er en utviklingshemmet gutt på 22 år som har startet sitt enmannsforetak ( Herman...

Rita Westvik åpner Linn Kristin Sørviks salgsutstilling torsdag

Moss Kunst Ramme er rammen om Linn Kristin Sørviks salgsutstilling i Moss. Sørvik er en ung og fremadstormende kunstner fra Karmøy, og...

Komiker fra San Francisco til Standup Moss

- Vi gleder oss veldig til å starte opp på Verket Scene, sier Rune Vold i Standup Moss i forkant av deres...

Hyggelig juleopplevelse med dyrebeskyttelsen

Moss og Omegn Dyrebeskyttelse er en frittstående dyrebeskyttelse i sitt 70ende år, som verken får statsstøtte eller kommunal støtte. Derfor må pengene...