Home Moss VALG 2019: Høyre

VALG 2019: Høyre

Sissel Rundblad, Høyres gruppeleder i bystyret, er neste på startstreken i Morsa Tidendes valg-enquête. Som de andre partirepresentantene, ønsker også hun flest mulig stemmer til eget parti, og svarer punktvis og oversiktlig på våre spørsmål. Vi håper denne spørrerunden kan hjelpe innbyggerne til å gjøre det som for hver enkelt er det riktige valget.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst

Alle 11 partier som stiller til valg i Moss/Rygge har fått nøyaktig de samme spørsmålene.

– Hva er du mest stolt av at ditt parti har bidratt med i inneværende periode?

– Fra 2015 til 2017 bidro vi med følgende:

  • God kommuneøkonomi.
  • Redusert sykefravær.
  • Gode skoleresultater.
  • Gratis SFO for lavinntektsfamilier.
  • Opplevelsekortet som ga nye grupper mulighet til å delta på ulike idretts- og kulturopplevelser.
  • Åpnet Frivillighetens Hus på Høienhald med tilknyttet parsellhage.
  • Etablering av kunstisbane og reåpning av kafé i Halinabygget.
  • Bygge ny skole på Hoppern og rehabilitering av Parkteatret.
Det er Høyres gruppeleder i bystyret, Sissel Rundblad, som svarer på Morsa Tidendes valg-enquête. Her sammen med ordførerkandidat Harald Fløgstad (t.v.) og Jørn Roald Wille. FOTO: Lennart P

– Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for at Moss skal bli/fortsette å være et sted man ikke ønsker å flytte fra?

– Vi vil sikre god kompetanse i barnehage, skole og SFO, oppgradere Mossehallen og realisere svømmehallen på Nøkkeland, fortsette å bygge ut gang og sykkelveinett i henhold til vedtatt sykkelplan, øke andel reiser med buss ved at det etableres kollektivfelt som gir buss fortrinn fremfor bil, samt åpne for flere elsykler i Moss ved å tilby en reklamefinansiert ordning.

– Vi har et spesielt ansvar for at kulturskatten Rygge kirke blir tatt godt vare på. Vi vil også slå ring om landskapsvernområdene og ivareta kulturområdene, tilrettelegge for parkering for bil og sykkel ved knutepunktene, gjeninnføre fritt brukervalg, videreutvikle Moss Havn til et fremtidsrettet, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt ved å flytte den lenger syd og beslaglegge mindre areal enn i dag, og i tillegg tilrettelegge for næringsetablering.

MINISTERBESØK: Her har Moss Høyre fått besøk av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

– Hva er ditt partis tre viktigste lokalsaker for kommende periode?

– Det er kvalitet og valgfrihet innen omsorgen, Norges beste skole, samt å få Riksvei 19 i tunnel.

– Hva er ditt partis løsning for Riksvei 19?

– Statens Vegvesen jobber nå med trasévalg og plassering av fergekai. Planprogram kommer til behandling uke 4, 2020 og fastsetter trasé og plassering av fergekai. Denne planen legges ut på høring og så starter prosessen for innbyggerinvolvering. Sluttbehandling av planprogrammet blir sommeren 2020.

– Moss Høyre kommer til å jobbe for å korte ned planprosessen så mye som mulig i henhold til regjeringens proposisjon om mer effektive planprosesser. Parallelt kommer vi til å jobbe mot bompengeselskap for å forskuttere midler til rask oppstart. Dette krever et bompengevedtak i Stortinget. Det er ikke mulig å fastsette egen valgt trasé slik som NyKurs foreslår. Staten eier veistrekningen og overlater bygging og vedlikehold til SVV. Ser vi til Horten, fikk de gjennomslag for rask utbygging ved å samarbeide med SVV hele veien.

– Skal vi ha bompengering i Moss? Hvorfor/hvorfor ikke? I tilfelle hvor skal bommene stå, og hva skal inntektene brukes til?

– Nei, vi skal ikke ha noen bompengering i Moss. Riksvei 19 ligger i Nasjonal Transportplan med 50% statlig finansiering. Det betyr at veien skal bompengelegges, og bommene bør være ved innkjøring til tunellen, fergebillett, alternativt av- og påkjøringsramper til E6.

– Hva tenker dere (kort) om jernbaneutbyggingen og plasseringen av ny stasjon? Er vi ferdige med saken, eller skal det kjempes videre.

– En bydel er revet, kontraktene for hovedentreprisen er signert og en ny stasjon skal stå ferdig i 2024.

– Er by-ferge og gratis buss gode løsninger for Moss kommune?

– Byferge er et tema som nylig er bragt på banen av Venstre. Det er en hyggelig, men ganske dyr løsning. Moss Høyre ser positivt på en byferge hvis vi får til en tilfredsstillende finansiell løsning. Gratis eller sterkt rabattert busstilbud i Moss er en god måte for å få flere over på kollektivtransport.

– Trenger vi konteinerhavna i Moss? Skal den utvides? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Næringslivet trenger havna i Moss. Europris etablerte seg i Moss pga. tilgang til havn, og flere næringsaktører kan tiltrekkes til Moss. Moss havn skal ikke utvides, men minskes fra dagens 100 daa til 80 og trekkes lenger syd i Værla. Moss Høyre vil ha ned antall containere i havna ved å transportere dem til innlandshavna og fastsette høyere pris på containerleien i havna.

– Vil ditt parti jobbe for eller mot en gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge? Hvorfor og hvordan?

– Moss Høyre vil jobbe for en gjenåpning og har hatt møter med begge aktørene og sentrale politikere for å oppnå dette.

– Hvordan ser dere på eiendomsskatten? Fjernes, senkes eller økes?

– Moss Høyre ønsker en reduksjon og på sikt fjerning av eiendomsskatt i Moss slik planen var da vi tok over styringen i 2011. Eiendomsskatten på 4.4 promille ble redusert til 3,95 på et par år.

– Vi har velfungerende barnehager i både kommunal og privat eie her i distriktet. Skal de private få fortsette driften, og vil de få de rammebetingelser de trenger for en sunn drift?

– Moss Høyre mener at det er en styrke med både kommunal og privat drift av barnehagene for å sikre mangfoldet. Rammebetingelsene er fastsatt av staten som pålegger kommunene å likebehandle kommunale og private driftere.

– Hva med velferdstjenestene til de eldre? Skal botilbud og pleieplasser driftes kommunalt, eller åpner dere for privat drift? Vil kommunal og privat drift kunne tilby lik standard og bredde på tilbudet?

– På lik linje med barnehagene, vil Moss Høyre ha både kommunal, ideell og privat drift av botilbud og pleieplasser. Brukerundersøkelser viser at private og ideelle driftere, scorer mye bedre enn kommunale. Noen kommuner vil allerede i 2020-2025 oppleve en økning på 30-40% med innbyggere i aldersgruppen 80+, og vi får behov for flere tilbydere av omsorgstjenester – både i institusjon og for hjemmeboende enn kommunen kan skaffe tilveie. Moss Høyre ønsker at botilbud og pleieplasser skal måles på kvalitet uavhengig av driftere.

– Skal kommunen bruke mer eller mindre på kultur og aktiviteter for barn og unge, enn det som er avsatt i dag?

– Moss kommune har ved flere tilfeller vært kåret til beste kulturkommune i Østfold og scoret høyt på landsbasis. Vi bruker mer penger på kultur og aktiviteter for barn og unge enn kommuner vi sammenlignes med.

VÅT VALGKAMP: Valgkamp kan by på utfordringer, ikke bare politiske, men også værmessige.

– Hvor står du/dere i Vanem-saken? Den er vedtatt, men debatteres fremdeles.

– Moss Høyre står på vedtaket i saken.

– Hva tenker du/dere om utbygging i LNF-områder og privatisering av strandsoner.

– Lov og forskrifter regulerer dette. Moss Høyre ønsker ingen nybygging i strandsone.

– Står vern av Mosseskogen på ditt partis dagsorden?

– Ja

– Hvorfor blir du/ditt partis ordførerkandidat den beste ordføreren for Moss? – Harald Fløgstad er en samlende leder som vil gå i bresjen for å gjøre nye Moss til et attraktivt sted å leve ved hjelp av god Høyre politikk, avslutter gruppeleder i bystyret for Høyre, Sissel Rundblad.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Takk for oss!

Grunnet manglende inntekter, ser vi i Morsa Tidende oss nødt til å avslutte driften av det som var ment å bli en...

La’ars in memoriam

Nekrolog over Lars Molvig Skrevet av Ken Uggerud Enda en fantastisk personlighet i Rygge har måttet...

NAV-skandalen og EØS

NAV-saken er den mest omfattende skandalen både for innbyggere og tilliten til alle statsmaktene og statsforvaltningen i moderne tid.

Norges nye gitarhelt

I denne artikkelen skal vi ta for oss den personen vi syntes er Norges nye gitarhelt, nemlig Tommy Kristiansen (f. 5. 5....

Frode Alnæs til Eftablues

Moss Bluesklubb har levd med oppbrettede ermer og høyt pågangsmot i en årrekke. Som de berømte perlene på på den like berømte...