Home Moss VALG 2019: Kristelig Folkeparti

VALG 2019: Kristelig Folkeparti

Sist ut i Morsa Tidendes spørrerunde i forkant av mandagens valg, er Kristelig Folkeparti, med deres ordførerkandidat Finn Jensen i spissen. Men som bibelen sier, de siste skal bli de første, så dette kan kanskje gi KrF et stort fortrinn i valget.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst

Alle 11 partier som stiller til valg i Moss/Rygge har fått nøyaktig de samme spørsmålene.

– Hva er du mest stolt av at ditt parti har bidratt med i inneværende periode?

– Finn var en pådriver for å få opprettet Fontenehuset i Rygge. Det har nå utviklet seg til å bli ett av de beste Fontenehusene i landet. Det er vi veldig glade for og stolt av!

– Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for at Moss skal bli/fortsette å være et sted man ikke ønsker å flytte fra?

– Moss er en fantastisk by å bo i, så jeg kan ikke forestille meg at noen vil flytte her i fra :-). Men KrF er opptatt av å bygge gode nærmiljø. Vi vil jobbe for et samfunn der vi bryr oss og stiller opp for hverandre. Alt for mange er ensomme i byen vår. Det er viktig å ha gode sosiale møteplasser i alle bydeler, slik at folk har mulighet til å få et nettverk og skape gode fellesskap. Det er spesielt viktig nå i forbindelse med sammenslåingen. Derfor vil vi arbeide for å opprette en frivillighetssentral på Halmstad og en nærmiljøkirke eller et nærmiljøsenter på Kambo.

– I Nordre Bydel har det vært planlagt en kirke siden utbyggingen på 70-tallet. Vi trenger ikke først og fremst et fancy kirkebygg og gudstjenester på søndag formiddag. Men vi trenger et diakonalt arbeid med formiddagskafe for eldre, kulturkafe, familiemiddager, barnekor, språkkafe og barne- og ungdomsarbeid. Dette er et område hvor forholdsvis mange er hjemme på dagtid. Og da er det ekstra viktig å ha et tilbud i nærmiljøet.

PÅ KORNET: Nøyaktig hva Moss KrFs tredjekandidat Stig Stordal t.h.) sier i det dette bildet blir tatt, vites dessverre ikke, men at han har tatt ett eller annet veldig på kornet, er helt klart, når man ser reaksjonen til førstekandidat Finn Jensen, andrekandidat Kasy Børve Galgalo og fjerdekandidat Ida Kristin Loftheim.

– Hva er ditt partis tre viktigste lokalsaker for kommende periode?

– Vi vil at Moss skal legge FNs bærekraftmål til grunn for alle sine avgjørelser. Det handler om at vi faktisk er nødt til å ta konsekvensene av klimakrisen i hver eneste sak vi behandler, hvis vi ønsker å beholde den verden vi lever i. Men det handler også om å bygge et bærekraftig helsevesen, en bærekraftig skolehverdag, et bærekraftig arbeidsmarked osv.

– Vi ønsker en raus og inkluderende «vi-skole» med plass til hele eleven. Vi ønsker å gi mer rom for praktiske og estetiske fag i skolen. Vi vil ha mer læring gjennom lek for 1.klassingene og videreutvikle innholdet i SFO. Vi ønsker at kommunen skal gi sommerjobber til ungdom i kommunens virksomheter.

– KrF vil at det skal være godt å bli gammel i Moss. Derfor vil vi innføre brukerråd («FAU» for eldre) på sykehjemmene våre, for å sikre at de eldre blir hørt. Vi vil også støtte Generasjon M, hvor tenåringer får deltidsjobb med å besøke og aktivisere eldre.

– Hva er ditt partis løsning for Riksvei 19?

– Primærstandpunktet vårt er tunell fra Kleberget. Men samtidig må vi passe oss så vi ikke låser oss til ett alternativ før alle alternativ er ordentlig utredet. Det er helt uaktuelt for KrF å akseptere en løsning hvor Riksvei 19 tar trafikken gjennom Moss sentrum.

– Skal vi ha bompengering i Moss? Hvorfor/hvorfor ikke? I tilfelle hvor skal bommene stå, og hva skal inntektene brukes til?

– KrF ønsker ingen bompengering. Vi ønsker at så mye som mulig av RV 19 skal betales av fergetrafikken – enten i fergebilletten eller i bom.

– Hva tenker dere (kort) om jernbaneutbyggingen og plasseringen av ny stasjon? Er vi ferdige med saken, eller skal det kjempes videre?

– Den nye stasjonen blir liggende der den er vedtatt. Det burde vært utredet et alternativ – for eksempel Myra – men det er nok for sent nå. Vi er med på å utrede et alternativ hvis det ikke går ut over finansiering og fremdrift. Det skal absolutt kjempes videre for god byutvikling i Moss.

– Er by-ferge og gratis buss gode løsninger for Moss kommune?

– KrF er veldig glade for at bussen er gratis nå. Ikke minst er det positivt å se hvor fulle bussene er om dagen. Det betyr at tiltaket er vellykket.

– Ellers syns vi det er en spennende tanke å flytte deler av kollektivtrafikken fra vei og over på sjø. Hvis byferger kan bidra til at flere reiser kollektivt, mindre køkjøring og lavere utslipp, så er KrF veldig positive til dette. Kollektivtrafikk er som kjent fylket sitt ansvar, og vi mener at byferger, eller vannbusser, bør kunne finansieres av fylket på samme måte som ordinære busser på land. Det har vi også fått positive signaler på. KrF har programfestet i fylkesprogrammet vårt at vi ønsker utbygging av byferger.

– Trenger vi konteinerhavna i Moss? Skal den utvides? Hvorfor/hvorfor ikke?

– KrF ønsker ikke en videre utbygging av havna. Vi er også positive til å flytte den noe sørover, hvis det er mulig. Men hvis det er snakk om å legge ned hele havna, eller flytte den til Borg, så må vi ha en ordentlig utredning av konsekvensene for arbeidsmarkedet først.

– Vil ditt parti jobbe for eller mot en gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge? Hvorfor og hvordan?

– Vi ønsker gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge og heier på de som jobber for det. Den optimismen, sysselsetningen og utviklingen som kommer i kjølvannet av flyplass mener vi er veldig positiv for oss som kommune og region. Det er også mer skånsomt for miljøet å ta i bruk den rullebanen som eksisterer, enn å ødelegge store landområder i Ullensaker for å bygge ut en 3. rullebane på Gardemoen.

– Når det gjelder hvordan, så forstår vi at dette har et kommersielt aspekt og at muligheten for gjenåpning ligger i forhandlinger mellom flyplasseierne på Rygge og aktuelle flyselskaper. Kommunene skal være med å støtte der vi kan.

HAR TRUA: Stig Stordal, Kasy Børve Galgalo og Finn Jensen har trua på Moss, og ønsker en finger med i spillet om den nye storkommunens framtid.

– Hvordan ser dere på eiendomsskatten? Fjernes, senkes eller økes?

– Beholdes, men senkes over tid.

– Vi har velfungerende barnehager i både kommunal og privat eie her i distriktet. Skal de private få fortsette driften, og vil de få de rammebetingelser de trenger for en sunn drift?

– I Moss kommune har private barnehager uttrykt at de har vært fornøyde med rammebetingelser og samarbeid med kommunen. Vi vil jobbe for at de private barnehagene i Rygge blir hørt og får de samme gode vilkår og rammebetingelser etter kommune-sammenslåingen. Vi er særlig opptatt av å gi rom for de små, ideelle barnehagene og familiebarnehagene som en berikelse til barnehagetilbudet i kommunen.

– Hva med velferdstjenestene til de eldre? Skal botilbud og pleieplasser driftes kommunalt, eller åpner dere for privat drift? Vil kommunal og privat drift kunne tilby lik standard og bredde på tilbudet?

– KrF vil at botilbud og sykehjemsplasser i neste fireårsperiode skal driftes av kommunen. Vi må gi kommunen tid til å «sette seg» og bygge en enhetlig kultur, og det er da lite lurt å starte med konkurranseutsetting. KrF er ikke prinsipielt mot private aktører, men vi skal nå gi kommunen tid til å finne gode og innovative løsninger, til beste for brukere, pårørende og kommunekassa.

– Skal kommunen bruke mer eller mindre på kultur og aktiviteter for barn og unge, enn det som er avsatt i dag?

– KrF er stolte av at Moss har utviklet seg til en av Norges beste kulturkommuner. Etter sammenslåing skal vi fortsette å investere i kultur – det tror vi er viktig for trivsel, oppvekstmiljø og folkehelse. KrF vil støtte kulturskole, idrett og frivillige organisasjoner som vil skape positive aktiviteter for barn og unge. I tillegg mener vi at kommunen skal jobbe sammen med frivillighet og organisasjoner for legge til rette for mer kultur og kreativitet i barnehage, skole og SFO.

– Hvor står du/dere i Vanem-saken? Den er vedtatt, men debatteres fremdeles.

– Vi syns det er merkelig at man har fått tillatelse til å bygge vollene utenfor næringssonen. KrF i Moss har sammen med Venstre, Rødt, SV, Ny Kurs og MDG sendt en lovlighetsklage på vedtaket i bystyret. Vi kan ikke godta at skogen og grøntområdene våre raseres.

– Hva tenker du/dere om utbygging i LNF-områder og privatisering av strandsoner.

– KrF mener at Nye Moss har et unikt natur- og kulturlandskap som er viktig for kommunens befolkning og må beskyttes mot utbygging. Strandsonen skal respekteres og i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for byens befolkning. Vi har programfestet at vi vil sikre jordvernet og stoppe nedbygging av dyrket mark.

– Står vern av Mosseskogen på ditt partis dagsorden?

– Vi har ikke nevnt Mosseskogen spesifikt i programmet vårt. Men vi er opptatt av å ta vare på kulturlandskapet vårt, inkludert Mosseskogen.

– Hvorfor blir du/ditt partis ordførerkandidat den beste ordføreren for Moss? – Han har det beste partiprogrammet å jobbe med. Han er erfaren, dyktig og svært engasjert på områder som blir viktig for Moss fremover. I tillegg er han en sentrumspolitiker – det er i sentrum man finner de beste løsningene. Til sist, så er det bare å ta en titt på Facebook-profilen hans – «an offer you can’t refuse» :-), avslutter Kristelig Folkeparti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Den gamle skovhytta

Forsker man litt på lokalhistorie dukker det noen ganger opp små perler. Små skildringer eller historier som levendegjør fortiden og fortidsmenneskenes livsførsel.

Herman Dominus lager julegaver til private og bedrifter i Mosseregionen

Herman Karstensen Bugten er en utviklingshemmet gutt på 22 år som har startet sitt enmannsforetak ( Herman...

Rita Westvik åpner Linn Kristin Sørviks salgsutstilling torsdag

Moss Kunst Ramme er rammen om Linn Kristin Sørviks salgsutstilling i Moss. Sørvik er en ung og fremadstormende kunstner fra Karmøy, og...

Komiker fra San Francisco til Standup Moss

- Vi gleder oss veldig til å starte opp på Verket Scene, sier Rune Vold i Standup Moss i forkant av deres...

Hyggelig juleopplevelse med dyrebeskyttelsen

Moss og Omegn Dyrebeskyttelse er en frittstående dyrebeskyttelse i sitt 70ende år, som verken får statsstøtte eller kommunal støtte. Derfor må pengene...