Home Moss VALG 2019: Miljøpartiet de grønne

VALG 2019: Miljøpartiet de grønne

Miljøpartiet de grønne er et av landets yngste partier. Allikevel har de allerede fått sitt å si i både by og bygd. Ordførerkandidat Benedicte Lund har svart på Morsa Tidendes valg-enquête, og her har du hennes mål for Nye Moss:

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst

Alle 11 partier som stiller til valg i Moss/Rygge har fått nøyaktig de samme spørsmålene.

– Hva er du mest stolt av at ditt parti har bidratt med i inneværende periode?

– Vi får endelig et klimabudsjett som viser hvor mye vi må kutte for å nå målet om 60 % reduksjon av klimagasser innen 2030. At sykkelsatsingen står så høyt på agendaen som del av trafikkløsningene i byen er MDG sin fortjeneste. At Hoppern ungdomsskole har fått strengest mulig miljøsertifisering er også noe vi har fått gjennom. At nye boligprosjekt nå bygges med grønne tak, bedre overvannshåndtering, el-bil-lading og gode energiløsninger er en av våre kjepphester. Offentlig beplantning er insektsvennlig og vi tar bedre vare på vegetasjon. At det nå opprettes marine reservat for hummer og dermed også torskeyngel er vår sak og også at Moss har fått «snorkel-løype» så skoleunger kan sjekke ut hva som lever under vann.

– Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for at Moss skal bli/fortsette å være et sted man ikke ønsker å flytte fra?

– Ta vare på den fantastiske naturen vår! Både langs fjorden og Vansjø, diverse bekkedrag og stier, men også i kulturlandskapene, Mosseskogen og Nordre Jeløy. Samtidig ønsker vi oss mer byliv! Dette kommer med fler leiligheter i byen og stadig bedre tilretteleggelse for menneskevennlig transport som sykkel og gange fremfor bilen.

Benedicte Lund er MDGs ordførerkandidat i Nye Moss. FOTO: Sveinung Arnestad

– Hva er ditt partis tre viktigste lokalsaker for kommende periode?

– Gjennomføre trafikktiltakene som er beskrevet i Miljøløftet, kommunens eget utviklingsorgan for miljøvennlig transport, og riktig varig vern av Nordre Jeløy og Mosseskogen, samt la det kommende klimabudsjettet ligge som en grunnleggende forutsetning for alle beslutninger som skal tas i kommunen.

– Hva er ditt partis løsning for Riksvei 19?

– Vi ønsker oss en tunnelløsning fra Kleberget til Årvoll, finansiert av de som kjører i tunellen.

– Skal vi ha bompengering i Moss? Hvorfor/hvorfor ikke? I tilfelle hvor skal bommene stå, og hva skal inntektene brukes til?

– Nei, med mindre de brukes direkte til å legge bedre til rette for et mye bedre busstilbud og sykkeltiltak. Ny RV19-tunell må nok finansieres med bompenger, men kun av dem som bruker tunellen. Om vi får en såkalt «bypakke» i Moss for buss og sykkel er det aktuelt med bompenger også her. MDG er for bompenger som virkemiddel for bedre fremkommelighet i byene, men mot bompenger utenfor byene til store veiprosjekt som gir økt biltrafikk.

– Hva tenker dere (kort) om jernbaneutbyggingen og plasseringen av ny stasjon? Er vi ferdige med saken, eller skal det kjempes videre?

– Vi mener at Myratraseen skulle vært kvalitetssikret for å vite om vi har en mulig plan B om det av en eller annen grunn skulle bli nødvendig. Vi mener også at det ville være å ta folks bekymring på alvor for de svake sidene ved den nye stasjonen som mange ser. Når det er sagt, mener vi at vedtatte jernbaneprosjekt nok blir gjennomført, og at det er bra at toglinjen ikke lenger skal gå i dagen gjennom byen langs sundet.

– Er by-ferge og gratis buss gode løsninger for Moss kommune?

– Det er spennende med by-ferge om den lar seg finansiere og faktisk løser noen trafikkproblemer. Gratis buss er nok urealistisk, men den bør være mye billigere. Kostnad til et godt busstilbud må sees på som en viktig del av infrastrukturen i byen og få større rammer i den nye fylkeskommunen Viken. Når den blir billigere vil fler ta bussen og det blir fler å dele kostnaden på også.

– Trenger vi konteinerhavna i Moss? Skal den utvides? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Håndtering av gods må løses bedre for hele sørøst Norge, og mest mulig gods må gå på bane (mest miljøvennlig), eventuelt båt (mindre miljøvennlig) fremfor bil (minst miljøvennlig og sprenger E6, men er lettest). Vi mener at havnekapasiteten er stor nok rundt Oslofjorden, og skulle gjerne sett mer gods gå fra Gøteborg på bane. I lys av dette mener vi at Moss havn ikke må få utvide! Den driftes i dag effektivt og miljøvennlig, og har planer for å bli enda bedre, og det er viktig for det lokale næringslivet. Vi ønsker likevel en vurdering av hvorvidt Moss kommune skal legge til rette for havnedrift i Værla for fremtiden, da dette arealet har stort potensial til bedre byutviklingsformål.

– Vil ditt parti jobbe for eller mot en gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge? Hvorfor og hvordan?

– Vi vil ikke jobbe for at flyplassen skal gjenåpnes, da det vil stimulere til økt flytrafikk.

– Hvordan ser dere på eiendomsskatten? Fjernes, senkes eller økes?

– Med en sosial rettferdig profil er eiendomsskatten et godt virkemiddel i kommuneøkonomien. Vi vil per i dag holde den som nå, og har ingen planer om å øke den.

– Vi har velfungerende barnehager i både kommunal og privat eie her i distriktet. Skal de private få fortsette driften, og vil de få de rammebetingelser de trenger for en sunn drift?

– De private og kommunale barnehagene skal ha så like rammebetingelser som mulig.

– Hva med velferdstjenestene til de eldre? Skal botilbud og pleieplasser driftes kommunalt, eller åpner dere for privat drift? Vil kommunal og privat drift kunne tilby lik standard og bredde på tilbudet?

– Botilbud og pleieplasser skal driftes kommunalt eller av ideelle aktører.

– Skal kommunen bruke mer eller mindre på kultur og aktiviteter for barn og unge, enn det som er avsatt i dag?

– Det er veldig viktig å satse på kultur og aktiviteter for barn og unge, og det vil vi gjøre så godt som mulig! Det er viktig at dette ikke blir en salderingspost, men utvikles videre i takt med kommunen.

– Hvor står du/dere i Vanem-saken? Den er vedtatt, men debatteres fremdeles.

– Vi vil ikke ha voller i grøntsonen, da de beslaglegger viktige naturområder og kommer alt for tett på Vansjø, stenger for ferdsel for mennesker og dyr og vil være svært skjemmende innslag i naturen. Vi er også skeptiske til omfang av pukking av steinmasser på flere områder hos Skolt enn i dagens pukkverk.

– Hva tenker du/dere om utbygging i LNF-områder og privatisering av strandsoner.

– Vi har nulltoleranse for utbygging i LNF-områder og vil bidra til opprydding av privatiseringstendenser i strandsonen. Nedbygging av naturverdier, litt om gangen, er en svært stor trussel mot våre felles naturverdier.

– Står vern av Mosseskogen på ditt partis dagsorden?

– Ja! Varig vern av Mosseskogen står klart og tydelig i vårt program

– Hvorfor blir du/ditt partis ordførerkandidat den beste ordføreren for Moss? – Fordi jeg ville fått til de nødvendige systemskiftene kommunen trenger for å skape et menneske- og naturvennlig samfunn, som holder seg innen jordas tålegrense, og som bidrar til god livskvalitet for alle i kommunen, nå og for fremtiden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Takk for oss!

Grunnet manglende inntekter, ser vi i Morsa Tidende oss nødt til å avslutte driften av det som var ment å bli en...

La’ars in memoriam

Nekrolog over Lars Molvig Skrevet av Ken Uggerud Enda en fantastisk personlighet i Rygge har måttet...

NAV-skandalen og EØS

NAV-saken er den mest omfattende skandalen både for innbyggere og tilliten til alle statsmaktene og statsforvaltningen i moderne tid.

Norges nye gitarhelt

I denne artikkelen skal vi ta for oss den personen vi syntes er Norges nye gitarhelt, nemlig Tommy Kristiansen (f. 5. 5....

Frode Alnæs til Eftablues

Moss Bluesklubb har levd med oppbrettede ermer og høyt pågangsmot i en årrekke. Som de berømte perlene på på den like berømte...