Home Moss Samarbeidsavtalen ble signert fredag

Samarbeidsavtalen ble signert fredag

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti erkjenner natur- og klimakrisen, og legger FNs bærekraftmål og Parisavtalen til grunn for alle sine fremtidige vedtak. Dette kom fram da de seks partiene undertegnet sin samarbeidsavtale på fredag.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst

LENNART P foto

Det var Hanne Tollerud (Ap), Benedicte Lund (MDG), Tor Petter Ekroll (Sp), Øivind Tandberg-Hanssen (SV), Eirik Tveiten (Rødt) og Finn Jensen (KrF) som signerte avtalen.

I MÅL: Arbeiderpartiets Shakeel Rehman og Hanne Tollerud var glade og fornøyde over å kunne legge fram en ferdig signert samarbeidsavtale mellom de seks partiene.

Dette er ordlyden i samarbeidsavtalen:

Vi vil:

● Erkjenne natur- og klimakrise og slik legitimere virkemiddelbruk og prioriteringer for å holde oss innenfor naturens tålegrenser.

● Legge FNs bærekraftsmål og Parisavtalen til grunn for alle vedtak og beslutninger. Saker som legges fram for vedtak i utvalg og kommunestyret skal påpeke konsekvenser relatert til klimabudsjett og relevante bærekraftsmål.

Eirik Tveiten fra Rødt.

Landbruk, samferdsel, natur og miljø

Vi vil:

● Føre en samferdselspolitikk som minimum oppfyller klimaforliket og nullvekstmålet, både for lokal- og gjennomgangstrafikk. Lokal trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Miljøløftets tiltaksplaner gjennomføres så raskt som midler stilles til rådighet.

● Gjennomføre sykkelplanen og etablere sikker sykkelparkering på skolene og på kommunale bygg i regi av MKE.

● Arbeide for bilfritt sentrum og styrke satsingen på utlånsordning for elsykkel.

● Gi prioritet til gående, syklende og kollektiv gis ved omkjøring og alternative ruter knyttet til store byggeprosjekter.

● Arbeide for en KAF-ordning (Karbonavgift til fordeling), som eksempelvis køprising eller at andel fra p-avgift går til subsidiering av månedskort på buss.

Øivind Tandberg-Hanssen fra Sosialistisk Venstreparti.

● At bru med fortrinnsvis ett felt over Mosseelva til Verket reserveres for kollektiv, sykkel og gange!

● Arbeide med innfasing av nullutslippskjøretøy i kommunal virksomhet innen 2024.

● Kartlegge og beskrive artsmangfold ved inngrep i naturen, også i bynær natur, samt ta hensyn til yngletid.

● Styrke kollektivtilbudet i nye Moss kommune, jf. miljøløftet.

● Vurdere bildelingsordning i nye Moss.

● Utrede en kommunal støtteordning for solenergiløsninger, og videreføre ordningen med støtte til rentbrennende ovner.

● Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode forhold for nytteinsekter.

Plan, bygg og teknisk

Vi vil:

● Vedta Markagrensen og sikre varig vern av Mosseskogen, Nordre Jeløy og lindeskogen på Kambo, samt kulturlandskapet i Rygge.

Benedicte Lund fra Miljøpartiet de Grønne.

● Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode forhold for nytteinsekter.

● Bevare strandsonen, fjerne ulovlige stengsler og ikke tillate bygging i 100-metersbeltet.

● Sikre varig vern av matjord innenfor kommunens grenser.

● At omdisponert dyrka mark (uregulert) tilbakeføres til LNF-område i kommuneplan for Nye Moss.

● Være restriktiv i forbindelse med dispensasjoner for arealbruk i natur, verneområder og LNF i perioden.

● Sette innbygger foran utbygger og ta i bruk virkemidler for å sikre politisk styring av utbyggingstakt ut fra kommunale tilbud/behov.

● Innføre best mulig Breeam-sertifisering på alle nybygg og stille krav til minimum energimessig null-husstandard ved etablering av nye næringsbygg.

● Utrede bruk av opprinnelsesgarantier for klimanøytral elektrisk kraft i kommunal virksomhet, slik at kommunens energiprofil er så Co₂-nøytral som mulig.

● Aktivt bruke reguleringsbestemmelser for å styre by- og samfunnsutviklingen i nye Moss.

● At alle byggesaker skal oppfylle krav til nødvendig klimatilpasning, og ivareta naturverdier knyttet til vannveier og grøntstruktur.

Formannskapet som næringsutvalg

Vi vil:

● Satse målrettet på fornybar næringsutvikling, som tar i bruk regionens bio-økonomiske ressurser og kompetansemiljøer, og gir grønne arbeidsplasser.

● Utarbeide en egen plan for opplevelsesnæringen i nye Moss kommune.

● Jobbe for å få politihøgskolen eller en annen nasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon til Moss.

● Legge til rette for at statlige arbeidsplasser etableres i Moss.

● Ha jevnlige møter med MNU (Mosseregionens næringsutvikling) og lokale næringslivsaktører i Mosseregionen.

● At kommunen skal vurdere muligheten for å tilby støtteordninger for utvikling av grønne arbeidsplasser.

Oppvekst og utdanning

Vi vil:

● Legge nærskoleprinsippet til grunn for grunnskolen i nye Moss. Skolebytte etter søknad skal være unntaket, ikke regelen.

● Styrke samarbeidet mellom skolen og kulturskolen, for å fremme kreative, praktiske og estetiske fag i skolen.

Finn Jensen fra Kristelig Folkeparti.

● Utarbeide en ny kommunal rammeplan for SFO, med vekt på utvikling av det pedagogiske innholdet.

● Legge til rette for samarbeid med kulturskolen, idretten og frivilligheten om kultur- og fritidsaktiviteter som en del av SFO-tilbudet.

● Prioritere systematisk arbeid mot mobbing og utenforskap i skolene.

● Ha varierte aktivitets- og lekeplasser i nærmiljøet ved skolene.

● Opprettholde åpne barnehager og sikre god tilgjengelighet.

● Fortsette og utvide forsøket med leksefri skole og fortsette satsingen på gratis skolemat.

● Ha minimum 2 lærlinger og lærekandidater pr. 1000 innbyggere.

Helse og mestring

Vi vil:

● At helse- og omsorgstjenester skal drives av det offentlige eller av ideelle organisasjoner.

● Arbeide for fulle stillinger og gjennomføre et tillitsløft innen helse/omsorg ved utvidet trepartssamarbeid, mer heltid og mindre rapportering som ikke er lovpålagt.

● Etablere brukerråd som samarbeidsutvalg (SU) i kommunale institusjoner, slik at brukere, pårørende og ansatte sikres dialog og involvering.

● Fortsette arbeidet for en meningsfull hverdag for eldre gjennom tiltak som f.eks. sertifiseringsordning for «livsgledehjem», «Spisevenn», «Generasjon M», «Inn på tunet»-gårder og seniorfestivalen.

● Ferdigstille 48 demensboliger innen 2022 og fortsette planleggingen av fremtidens bo- og servicesenter og sykehjem, både med hensyn til kvalitet i tjenestene og behov i tråd med vedtatt omsorgsplan.

Eirik Tveiten (R) og Tor Petter Ekroll (Sp) tar hverandre i hånden over den inngåtte avtalen.

● Fortsette satsingen på matglede og riktig ernæring på våre institusjoner.

● Styrke barnevernet og tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse.

● Rullere, oppdatere og forsterke Moss kommunes boligsosial plan i løpet av perioden

● Tilrettelegge for folkehelsefremmende tiltak som bruk av naturen for mosjon og rekreasjon, kurs og fellesaktiviteter, og fortsatt utlån av gratis sports- og aktivitetsutstyr.

Kultur, aktivitet og inkludering

Vi vil:

● Utvikle tiltak som retter seg mot å utjevne sosiale forskjeller i Nye Moss, med særlig fokus på å bekjempe barnefattigdom. Blant annet ved at barnetrygden holdes utenfor ved utmåling av sosialstønad.

● Videreføre og videreutvikle opplevelseskortet og kontingentkassa, som sikrer at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

● Arbeide for å bli en forsøkskommune for fritidskortet.

● Bosette flyktninger minimum i tråd med IMDi sine anmodninger. Nye Moss skal fortsatt være en foregangskommune på integrering.

● Videreføre og styrke dagens fritidstilbud til ungdom og involvere ungdommen i utviklingen av nye tilbud.

● Støtte Moss idrettsråd og Moss musikkråd som overbyggende organer.

● Sikre rimelige og gode trenings- og øvingslokaler for korps, lag og foreninger i nye Moss kommune.

● Sikre god tilgjengelighet og åpningstid for brukere av Nav Moss.

● Fortsette å støtte frivillig arbeid og aktiviteter som for eksempel Varmestua, Frivilligsentralene, Home Start, Fontenehuset og Kirkens Bymisjon.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) signerer samarbeidsavtalen mellom AP, SP, Rødt, SV, MDG og KRF.

Økonomi, administrasjon og organisasjon

Vi vil:

● Bekjempe arbeidslivskriminalitet og fortsette arbeidet med innføring av Oslomodellen med fokus på egen modell for nye Moss kommune.

● Utrede et prøveprosjekt på 6-timers arbeidsdag på en avdeling for å samle kompetanse og erfaring.

● Arbeide for å innføre eget vikarbyrå i Moss kommune.

● Videreutvikle trepartssamarbeidet mellom de ansatte, administrasjonen og den politiske ledelsen, samt legge til rette flere møteplasser for dialog og samtale.

● Utvikle nytt innbyggertorg som kommunens ansikt ut mot innbyggerne i Nye Moss.

● Etablere en ordning hvor ungdom mellom 16 og 18 år kan søke om sommerjobb i kommunens virksomheter.

● At den kommunale arbeidsstokken skal reflektere mangfoldet hos innbyggerne gjennom god rekruttering og et inkluderende arbeidsmiljø.

● Utvikle gode metoder for bedre innbyggerinvolvering. For eksempel Lokalsamfunnsmodellen.

● Gjennomføre rådgivende folkeavstemning dersom det blir aktuelt å endre kommunegrensene i perioden.

● Arbeide for å styrke kommunens økonomi og videreføre en moderat eiendomsskatt med en sosial profil.

● Bruke innkjøpsordningen aktivt for å fremme klima- og miljøvennlige alternativer, og et organisert arbeidsliv med tariffavtaler.

● At Moss kommunes eksterne møter og konferanser skal foregå på hoteller/lokaler med tariffavtale eller tilsvarende.

● At offentlige tjenester skal utføres i kommunal regi, og motvirke konkurranseutsetting og EØS’ markedsaktør-prinsipp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

La’ars in memoriam

Nekrolog over Lars Molvig Skrevet av Ken Uggerud Enda en fantastisk personlighet i Rygge har måttet...

NAV-skandalen og EØS

NAV-saken er den mest omfattende skandalen både for innbyggere og tilliten til alle statsmaktene og statsforvaltningen i moderne tid.

Norges nye gitarhelt

I denne artikkelen skal vi ta for oss den personen vi syntes er Norges nye gitarhelt, nemlig Tommy Kristiansen (f. 5. 5....

Frode Alnæs til Eftablues

Moss Bluesklubb har levd med oppbrettede ermer og høyt pågangsmot i en årrekke. Som de berømte perlene på på den like berømte...

Rene Elshaug og Patrick Johnsen er klare for ny sesong

Det gir alltid en god følelse når gode medarbeidere, i dette tilfellet spillere, sier ja til å bli med videre i jakten...