Home NYHET - Vi spiser ikke kameler i Våler

– Vi spiser ikke kameler i Våler

Samarbeidsavtalen er signert. Våler Senterparti, Våler Arbeiderparti og Våler Kristelig Folkeparti er enige i det aller meste. – Jeg tror ingen av oss har spist særlig kameler, sier ordfører Reidar Kaabbel.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst og foto

Det var Senterpartiets Reidar Kaabbel, Arbeiderpartiets Kai Guttulsrød og Kristelig Folkepartis Brynjar Høidebraaten som signerte den godt gjennomtenkte samarbeidsavtalen. Avtalen viser at det største økonomiske løftet Våler går mot, er bygging av ny ungdomsskole. Bortsett fra dette, er det lagt opp til et ganske så nøkternt pengebruk, og omorganiseringer framfor nye investeringer.

AVTALEN I BOKS: Kai Guttulsrød (Ap) (t.v.) er Vålers nye varaordfører. Her signerer han samarbeidsavtalen med ordfører Reidar Kaabbel (Sp) og Brynjar Høidebraaten (KrF).

Den store enigheten mellom de to partiene, kom ikke plutselig på plass, men er opparbeidet gjennom samarbeidet de tre partiene har hatt gjennom forrige periode.

– Vi har jobbet mye med denne avtalen, med det som bakgrunn at vi har ønsket en god og grundig avtale, til beste for Vålers innbyggere. Vi kjenner hverandre godt etter fire års samarbeid, er trygge på hverandre, og har felles mål. I løpet av de fire siste årene, har vi satt i gang veldig mange prosjekter, og vi har et felles ønske om å føre disse i mål, sa ordfører Kaabbel før avtalen ble signert.

LAGT KORT LIGGER: Nytt tak er i ferd med å legges på Herredshuset i Våler. Nå er også samarbeidsavtalen for 2019-2023 lagt på bordet.

Som nevnt, er Vålers store investering for framtiden, den nye ungdomsskolen i Kirkebygden. Verken tidsrammer eller kostnadsrammer er satt, og de tre samarbeidspartiene ser fram til å få dette på bordet. Prosessen er igangsatt, og dagens noe slitne skole skal få en arvtager.

Ordfører Kaabbel og ny varaordfører Kai Guttulsrød kjenner hverandre helt tilbake fra tiden på nettopp denne skolen.

– Vi var også russ sammen, og jeg tror ingen annen ordfører og varaordfører har festet så mye sammen som det vi har gjort, lo Reidar Kaabbel.

Guttulsrød forteller at Arbeiderpartiet er glad for avtalen de har kommet i havn med, og for den felles politiske plattformen man har fått til.

– Vi har mye å jobbe med, men vi har samarbeidet godt hittil, og blitt enige de siste årene også. Nå skal vi blant annet jobbe for heltidskultur, se på en skolematløsning, og se på hva vi kan gjøre for å utjevne de sosiale ulikhetene, sier han.

Kristelig Folkeparti, minstemann i samarbeidet, stiller med en erfaren mann i front. Brynjar Høidebraaten har mange års fartstid i politikken, men synes fremdeles det er spennende tider, både i forkant og etterkant av hvert valg.

NATURLIG: – Det var helt naturlig for meg, at Reidar Kaabbel skulle fortsette som Vålers ordfører, sier KrFs Brynjar Høidebraaten.

– Dette har med menneskelige relasjoner å gjøre – å bli kjent. Det har vært en fin tid. Og det er også fint å se at innbyggerne i Våler har vist oss tillit ved å gi oss flertallet. Mye av det vi har jobbet med, har det vært enkelt å bli enige om, blant annet i forhold til bekjempelse av barnefattigdom, forteller han.

De ser veldig enige ut der de sitter, de tre karene. Men noen kameler må vel ha blitt svelget underveis?

– Jeg tror ingen av oss har spist særlig kameler. Vi ser hva som må gjøres, og gjør dette uten de helt store investeringene, ler Kaabbel.

– For meg, i KrF, var det helt naturlig at Reidar skulle fortsette som ordfører. Vi er minst i samarbeidet, men har ikke svelget kameler allikevel. Vi er enige om det aller meste, og har lov til å være uenige om enkeltsaker. Dette skal gå veldig bra, mener Høidebraaten.

De tre partiene har hatt dialoger også med Rødt og Sosialistisk Venstreparti underveis, og sier de vil ha dette også i framtiden.

Her er samarbeisavtalen i sin helhet:

SAMARBEIDSAVTALE

 • Mål for valgperioden 2019-23

Denne avtalen gjelder samarbeid mellom følgende parter i valgperioden 2019-2023:

1. Våler Senterparti

2. Våler Arbeiderparti

3. Våler Kristelig Folkeparti

Mål for samarbeidet:

Målet for samarbeidet er å finne best mulig løsninger for samfunnsutvikling i Våler kommune med en stabil og bærekraftig økonomi. Tjenesteleveransen til innbyggerne skal følge lovpålagte krav og oppleves som god. I vårt arbeid er Våler kommunes visjon og visjonsdokument retningsgivende; «vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter».  

Økonomisk ansvarlighet

Våler kommune skal ha en bærekraftig økonomi uten negativt resultat så sant dette ikke er planlagt for å investere i fremtiden, som igjen skal gi bedre driftsresultat.

Budsjett og handlingsprogram skal ta utgangspunkt i felles satsningsområder. Deretter skal de tre partienes fanesaker hensyntas. En økonomisk forsvarlig politikk skal være overordnet partienes fanesaker.

Fordeling av verv:

Partene er enige om at Senterpartiet, som største parti skal ha ordfører. Hvis sittende ordfører blir borte fra sitt verv, eksempelvis ved annet virke eller sykdom, skal ordførervervet likevel tilfalle Senterpartiet.

Ordfører: Reidar Kaabbel, Sp

Varaordfører: Kai Guttulsrød, Ap

Leder av Planutvalg: Sp

Nestleder Planutvalg: Sp

Verv i utvalg, råd og styrer: se eget notat

Dersom det blir endringer i personers kapasitet til å fylle vervene eller noen flytter eller får fritak, skal vervene i utgangspunktet fylles av representanter fra det partiet som har fått tildelt rollen og vervet.

Samarbeidsavtalens varighet:

Avtalen gjelder i hele valgperioden 2019-2023

Politisk plattform

Økonomi og samfunnsutvikling i Våler kommune

 • Våler kommunes vedtatte visjonsdokument skal være retningsgivende i våre avgjørelser.
 • Våler kommunes vedtatte kommuneplan er det overordnede plandokument, og skal ligge til grunne for våre vedtak.
 • Helsefremmende- og forebyggende arbeid skal være førende for kommunen. Vi skal ha fokus på folkehelse i alle avgjørelser.
 • Målrettet økonomisk styring med en stabil og bærekraftig økonomi. Rutiner for dialog og rapportering skal videreutvikles. Budsjett- og handlingsprogram er styrende.
 • Langsiktig drifts og investeringsanalyser skal ligge til grunne for utvikling av vår kommune mtp. boligstruktur, teknisk- og sosial infrastruktur.
 • Innovasjonsprosjektet skal videreføres og Våler kommune skal være en digital kommune. Våler kommunes digitaliseringsstrategi er førende.
 • Kommunestruktur skal ikke være en sak i perioden.

Oppvekst, helse og velferd

 • Det skal arbeides for å utvikle tiltak som retter seg mot å utjevne sosiale forskjeller, med særlig fokus på å bekjempe barnefattigdom. Når kommunestyret har behandlet og vedtatt handlingsplan mot barnefattigdom vil det bli gjort en kostnadsvurdering av de enkelte tiltak med tanke på implementering i økonomiplan.
 • Det skal arbeides målrettet for en samordningsmodell, der målsettingen er bedre tjenester for barn, ungdom og deres foresatte som trenger ekstra støtte og bistand.
 • Det skal innføres koordinatorgaranti for gravide som bærer foster med funksjonshemninger. Koordinatoren skal følge fra diagnostisering og gjennom barne- og ungdomsårene.   
 • «Home-start» skal videreføres på minimum samme nivå som i dag.
 • For å forebygge ensomhet skal det utredes hvordan konseptet «spisevenn» kan organiseres i Våler kommune.
 • Det skal utarbeides en plan som forebygger vold og overgrep mot eldre.
 • «Generasjon M» (ungdom) skal tilbys arbeid i Våler kommune, der målsettingen er gjennom sosiale tiltak å skape glede og trivsel blant våre eldre innbyggere. Organisering og gjennomføring skal utredes i perioden. 
 • Styrke skolehelsetjenesten.
 • Opprettholde dagens skolestruktur med tre barneskoler og en ungdomsskole.
 • Det skal innføres tiltak i skolen for å nå vedtatt målsetting, som er under revidering i skrivende stund.
 • Det skal bygges ny ungdomsskole.        
 • I utforming av ny ungdomsskole skal det hensyntas mulighet for servering av skolelunsj. Det skal videre utredes alternativ for organisering og økonomisk konsekvens.

Å bo, leve og arbeide i Våler kommune

 • Legge til rette for vekst og utvikling i våre tre nærmiljøer; Svinndal, Kirkebygden og Våk. Vi skal ha levende sentrum og livskraftige nærmiljø.
 • Det skal samhandles og tilrettelegges med og for frivilligheten, med målsetting om gode møteplasser og et godt aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre. Det skal i perioden legges til rette for uorganisert aktivitet for barn og unge i nærmiljøene.
 • Arbeidet med kollektivtransport og trafikksikkerhet skal prioriteres. Dvs. det skal arbeides målrettet mot rette instanser, for å påvirke og oppnå et bedre tilbud.
 • Gang- og sykkelveier er viktig for folkehelsa og for å binde nærområder sammen. Dagens fokus skal opprettholdes og pågående arbeid skal videreføres.
 • Naturen skal være tilgjengelig for innbyggerne. Det skal om nødvendig utarbeides friluftsplan etter vedtak av kommuneplanen.
 • Det skal arbeides for at ansatte i Våler kommune skal tilbys hele- og faste stillinger. Vi ønsker en «heltidskultur». 

Næringsliv, klima og miljø

 • Næringsvennlig kommune, der vi skal arbeide aktivt for å få flere virksomheter til kommunen.
 • Næringsfond skal opprettholdes.
 • Utnytte kommunes og regionens ressurser og legge til rette for lokale mat- og drikkeprodusenter samt turist- og opplevelsesnæring.
 • Sterkt jordvern.             
 • Det skal utarbeides ny innkjøpsstrategi med fokus på lokale ressurser, bærekraft og klima.
 • Arbeide for høyhastighetsbredbånd til alle
 • Det skal utarbeides lokal klima- og miljøplan.

Onsdag 25. september 2019

Reidar Kaabbel         Kai Guttulsrød         Brynjar Høidebraaten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Takk for oss!

Grunnet manglende inntekter, ser vi i Morsa Tidende oss nødt til å avslutte driften av det som var ment å bli en...

La’ars in memoriam

Nekrolog over Lars Molvig Skrevet av Ken Uggerud Enda en fantastisk personlighet i Rygge har måttet...

NAV-skandalen og EØS

NAV-saken er den mest omfattende skandalen både for innbyggere og tilliten til alle statsmaktene og statsforvaltningen i moderne tid.

Norges nye gitarhelt

I denne artikkelen skal vi ta for oss den personen vi syntes er Norges nye gitarhelt, nemlig Tommy Kristiansen (f. 5. 5....

Frode Alnæs til Eftablues

Moss Bluesklubb har levd med oppbrettede ermer og høyt pågangsmot i en årrekke. Som de berømte perlene på på den like berømte...