Home Leserinnlegg NAV-skandalen og EØS

NAV-skandalen og EØS

NAV-saken er den mest omfattende skandalen både for innbyggere og tilliten til alle statsmaktene og statsforvaltningen i moderne tid.

TOR PETTER EKROLL, SENTERPARTIET tekst

De siste dags høringer i kontroll- og konstitusjons-komiteen 9 og 10 januar har NAV-saken utartet seg til å bli den største (retts)-skandalen i Norge i moderne tid. For å kunne forstå hva som gikk galt i NAV-saken, må vi ha en forståelse av den bakenforliggende årsak. Den bakenforliggende årsak er en regelkonflikt som oppstod gjennom EU forordning 883/2004 som også er kjent som EU´s Trygdeforordning. Artikkel 21 i EU´s Trygdeforordningen er helt klar og tydelig på at syke- og arbeidsavklarings-penger fra en EØS stat kan eksporteres til en annen EØS stat både ved lengre og kortere utenlandsopphold som baseres på de fire friheter: fri flyt av kapital, fri flyt av arbeidskraft, fri flyt av tjenester og fri flyt av varer. 

Etter at EU’s Trygdeforordning har vært gjennom en rekke vurderinger og prosesser i EØS, Storting, Regjering og juridiske avdelinger, ble forordningen ført inn i Norsk rett ved forskrift som trådte i kraft 1 juni 2012.

Folketrygdeloven  (Norsk lov) som i motsetning til Trygdeforordningen, er i sin helhet behandlet og godkjent av Stortinget. Folketrygdeloven stiller imidlertid et grunnleggende krav om opphold i Norge for å kunne få syke- og arbeidsavklarings-penger.  

Høsten 2019 kom nyheten om at Norske myndigheter har forholdt seg til feil lovanvendelse når de med hjemmel i Folketrygdeloven har krevd tilbakebetalt syke- og arbeidsavklarings-penger og straffet med fengsel for både Norske og andre EØS borgere. Konsekvensene har for mange vært personlige tragedier.

Først i 2017 og 2018 ga Trygderetten klart utrykk for at Folketrygdelovens § 11-3 ikke kunne gjøres gjeldende for EØS borgere fordi det ville hindre den frie bevegelse av arbeidstakere.  EØS-reglene måtte legges til grunn. Trygderettens kjennelse ble ikke anket.  Utrolig nok fortsatte NAV å politianmelde folk mer enn 2 år etter at feilen ble avdekket.  

Det kan stilles spørsmål om feilen burde ha vært avdekket enda tidligere?

Allerede i 2011 ble det utarbeidet en rapport (Brochman – rapporten) som uttalte at det ville være umulig å hindre trygdeeksport etter den nye Trygdeforordningen i EØS som da skulle bli innført i Norsk rett i 2012. Om ikke dette er nok, slo EFTA domstolen fast i 2013 at enkelte krav i Norsk trygdelov om opphold i Norge ikke var forenelige med EØS regelverket.  I tillegg gikk EFTA overvåkningsorgan ESA i dialog med Norske myndigheter i 2015 for å se på praksisen rundt syke- og arbeidsavklaringspenger. OG i Stortingsmelding juni 2017 kommer det helt klart frem at gjennom EØS avtalen har mottakerne rett til å eksportere sykepenger og arbeidsavklaringspenger innenfor EØS.   Det er også grunn til å stille spørsmål om myndighetenes praksis har vært EØS stridig helt siden 1994 da EØS-avtalen ble inngått.

Gjennom høringene i kontroll- og konstitusjons-komiteen tyder det på at regjeringen skylder på NAV og opposisjonen. Det var de rødgrønne som innførte EU forordningen i 2012 og det var Ap som innførte EØS i 1994.  Mens dagens opposisjon skylder på regjering og den praksisen som har skjedd etter 2013.   Sannheten vil jeg hevde er mye verre.  Det er hele statssystemet som har sviktet og som har falt for fristelsen for å male sin egen kake, hvor individualismen går foran fellesskapet og en tro på at flertallet ikke trenger å lytte til mindretallet har blitt mer og mer fremtredende.  I tillegg har det vært en tro og et ønske fra norske myndigheter om å beholde og utvide det statlige handlingsrommet i EØS som trolig har en stor del av skylden for NAV- skandalen.  Blant annet har NAV unngått å sende spørsmålet til EFTA domstolen. Man kan spekulere i om at grunnen var å bevare et antatt nasjonalt handlingsrom som man opplevde som et politisk signal (ref seneste pressemelding fra arbeids og sosialdepartementet nr 20  16 juni 2017 og i stortingsmelding 40 (2016-2017).

«Regjeringen (H, FrP, V) har i lengre tid jobbet med tiltak for å begrense trygdeeksporten, og i denne stortingsmeldingen foreslår vi nye tiltak…»  

Kan systemet vårt være så politisert at kun politiske signaler er nok for at NAV, advokater, tingrett, lagmannsrett, departement og selv Høyesterett innretter seg etter de politiske signaler og ikke vedtatte lover av Storting og/eller EU/EØS?  

Vi har sett det oftere og oftere. EØS-retten blir brukt som en unnskyldning når advokater, rettsanvendere og NAV har brukt feil lovanvendelse.   Det hevdes ofte at det er fremmed rett, det er komplisert og det er vanskelig å forstå.

Jeg forstår det ikke.  Dette er landets høyest utdannede elite som har fått i oppgave å ivareta rettsikkerheten til først og fremst de svake i samfunnet.  Og så greier de ikke å tilegne seg og oppdatere seg med barnelærdom innenfor EØS-retten?

For er det ikke en cherrypicking innenfor jusen i et såkalt klassejus system, ja da reiser spørsmålet seg om denne eliten er blottet for grunnleggende kunnskaper om helt essensielle EU og EØS-rettslige poeng som må forventes at alle jurister kan (ref professor Graver UiO).  

NAV-saken skyldes derfor noe langt verre enn NAV-skandalen og kunnskap om EØS-retten. Den skyldes en stat som er på vei til å miste legitimiteten med demokratiet og våre innbyggere som den er ment å ivareta.  Konsekvensen av NAV-saken er at vi som innbyggere mister tilliten til staten, vårt demokrati og vårt frivillighetsprosjekt med å ivareta hverandre til det beste for alle.  Vi mister legitimiteten hos våre svakeste og vi mister den tilliten hos mindretallet som flertallet er avhengig av for å bevare legitimiteten i vårt nasjonale demokrati. I ytterste konsekvens vil fraksjoner av folket ikke lengre støtte det frivillighetsprosjektet som demokratiet vårt er.  Tendensene ser vi allerede.

Hvordan staten skal bygge opp den tapte tilliten til de statlige system etter at de feilaktig har påført over 2400 innbyggere urettmessige vedtak og fengsel, er for meg i dag en gåte.

La oss alle engasjere oss i vår felles hverdag, i politiske avgjørelser og politiske valg. Det er på den måten vi kan gjenreise tilliten til vårt demokrati og stanse den marginaliserende og ødeleggende rasering av statsmakten vi har sett de siste 25 årene.

Previous articleNorges nye gitarhelt
Next articleLa’ars in memoriam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Takk for oss!

Grunnet manglende inntekter, ser vi i Morsa Tidende oss nødt til å avslutte driften av det som var ment å bli en...

La’ars in memoriam

Nekrolog over Lars Molvig Skrevet av Ken Uggerud Enda en fantastisk personlighet i Rygge har måttet...

NAV-skandalen og EØS

NAV-saken er den mest omfattende skandalen både for innbyggere og tilliten til alle statsmaktene og statsforvaltningen i moderne tid.

Norges nye gitarhelt

I denne artikkelen skal vi ta for oss den personen vi syntes er Norges nye gitarhelt, nemlig Tommy Kristiansen (f. 5. 5....

Frode Alnæs til Eftablues

Moss Bluesklubb har levd med oppbrettede ermer og høyt pågangsmot i en årrekke. Som de berømte perlene på på den like berømte...